Omocom FörsäkringsvillkorOMOCOM– BEGAGNATFÖRSÄKRINGEN


Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring som täcker köp av egendom enligt försäkringsvillkoren nedan. Omocom har i egenskap av gruppföreträdare ingåttgruppavtal med försäkringsgivaren W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial, nedan kallatBerkley. Genom gruppavtalet är samtliga Inregos kunder gruppmedlemmar och kanvälja att teckna försäkring enligt dessa försäkringsvillkor.


1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för den försäkrade som köper egendom som står angiven påförsäkringsbeskedet.


2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft(försäkringstiden). Försäkringen är i kraft under 1 år om premien är betald.

2.1 Förnyelse av försäkringsavtalet Försäkringen kan förnyas för ytterligare 1 år.


3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada, stöld eller förlust som inträffar inom något land i Norden.


4. Försäkringsbelopp

4.1 Ersättningsnivåer

Vid köp av egendom lämnar försäkringen som mest ersättning upp till egendomens marknadsvärde innan skadan inträffade. Maximal ersättning lämnas upp till som mest 10 000 SEK.


5. Självrisk

Självrisken är vid varje skadetillfälle 200 SEK.


6. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen omfattar bärbara och stationära datorer, mobiltelefoner, läsplattor och tv-apparater.


6.1 Allriskförsäkring

Ersättning lämnas för allriskskada enligt vad som anges i punkt 4.1. Med allriskskada menas plötslig och oförutsedd skada på eller förlust samt stöld av egendom.


6.2 Självriskeliminering

Vid fall då skada, förlust eller stöld omfattas av annat försäkringsskydd lämnar försäkringen ersättning för avdragen självrisk från den försäkrades ordinarie försäkring, upp till maximalersättningsnivå enligt 4.1.


7. Aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter

Den försäkrade skall följa tillverkarens anvisningar för montering, installation, användning, skötsel och underhåll av egendomen.


Egendomen skall handhas med normal aktsamhet så att skada så långt som möjligt förhindras. Egendomen får inte användas i miljöer där risken för skada är uppenbar.


Minskad eller utebliven ersättning

Om säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav inte uppfylls kan detta medföra minskad eller utebliven ersättning.


8. Vad försäkringen inte gäller för

8.1 Krig, terrorism eller upplopp

Ersättning lämnas inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse , inbördeskrig, revolution, uppror, upplopp, terrorism, sabotage eller åtgärd av makthavare som obehörigen tagit makten.


8.2 Framkallande av skada

Försäkringen gäller inte om den försäkrade har framkallat skadan uppsåtligen eller genom grovvårdslöshet. Detsamma gäller om dessa annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa.


8.3 Repor och slitage

Ersättning lämnas inte för skada bestående av mindre repa eller normalt förekommande slitage om detta inte påverkar egendomens användbarhet.8.4 Bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott

Ersättning lämnas inte för skada genom bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott.


8.5 Force majeure

Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller återställande av skadad egendom fördröjs på grund av

• krig, krigsliknande händelse , inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp

• arbetsmarknadskonflikt

• konfiskation eller nationalisering

• rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myndighet. 


Förbehållet i fråga om arbetsmarknadskonflikt gäller även om försäkringsgivaren vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder.


8.6 Leverantörsgaranti

Försäkringen gäller inte för fel på objekt som leverantör eller annan ansvarar för enligt garanti,liknande åtagande eller presumtionsansvar enligt lag. Försäkringen gäller dock om denförsäkrade kan visa att den som ansvarar bestrider att fullgöra ansvaret eller inte kan fullgöraansvaret.


8.7 Undantag

Försäkringen lämnar inte ersättning för;

- Skada som kan ersättas via produktgaranti eller som säljaren ansvarar för enligt lag.

- Skada som består i, eller är en följd av, korrosion, slitage eller förbrukning.

- Skada av mindre art som inte påverkar användbarheten.

- Kostnader för sedvanligt underhåll, justering, undersökning, modifiering, service, skada orsakad av felaktig installation eller reparation, skada på förbrukningsmaterial exempelvisbatteri, minneskort eller SIM-kort samt skada på tilläggsutrustning.

- Skada som drabbar egendom som är föremål för uthyrning eller utlånad till annan än försäkrad.

- Skada som orsakas genom olovligt brukande, förskingring, olovligt förfogande eller bedrägeri.

- Kostnader för förlorad lagrad data i telefonen/datorn/plattan, på minnes-kort, på SIM kort eller liknande.

- Skada eller funktionsstörning som har samband med virus eller programrelaterad störning eller skada.

- Skada som består i eller är en följd av fel uppkomna i utrustning genom bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning eller skada som uppkommer vid, eller beror på, bearbetning, reparation, underhåll eller installation

- Indirekt skada eller förlust.

- Skada orsakad av det försäkrade objektet (följdskada).

- Skada som uppstår vid utövande av extremsporter eller tävlingssporter.

- Skada eller förlust av produkt som orsakats genom glömska.

- Skada som uppstår efter ett obehörigt ingrepp på produkt, även om skadan saknar samband med ingreppet.

- Skada på LCD-skärmar/fönster innebärande att bildpunkter slocknat och/eller bilden ”bränt fast”.

- Skada till följd av försummat underhåll och skötsel, av felaktigt handhavande eller av otillåtna förändringar av produkt eller programvara i strid med tillverkarens instruktioner och anvisningar.

- Skada som inträffar efter att det försäkrade objektet överlåtits. 


9. Anmälan om skada

Försäkringsfall skall anmälas till Omocom snarast från det den försäkrade fått kännedom om en skada. Anmälan görs via skadeformulär som bifogas vid köp av försäkringen eller direkt via Omocoms hemsida. Vid frågor kontakta 08 520 278 70, besök vår hemsida www.omocom.se eller kontakta oss via e-post: hello@omocom.se


Vid skada skall den försäkrade insända

• Ifylld skadeanmälan,

• kopia av polisanmälan vid stöld eller annat brott,

• kvitto på återanskaffad eller reparerad egendom,

• kopia på ersättningsbesked från försäkringsgivaren för ordinarie försäkring.


9.1 Medverkan vid skadereglering

Du måste i största möjliga utsträckning medverka till att skadehändelse n kan klaras upp såsnart som möjligt. I synnerhet ska du lämna upplysningar och uppgifter som kan ha betydelseför skaderegleringen. Du ska särskilt besvara de frågor som skaderegleraren ställer. Omförsäkringsgivaren drabbas av skada till följd av att du inte medverkat, sätts din ersättning nedefter vad som under omständigheterna kan anses vara skäligt.


9.2 Så regleras skadan

När du har anmält skadan till oss avgör vi hur skadan ska ersättas. Ersättning kan ske genomreparation, återanskaffning eller kontantersättning. Vi har alltid rätt att överta egendom som vi har ersatt. Vi ansvarar för skadekostnaden efter eventuellt åldersavdrag.


9.3 Oriktiga uppgifter i samband med skada

Om den försäkrade eller någon annan som begär ersättning efter skada, uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning enligt denna försäkring, kan ersättningen sättas ned eller helt utebli.


10. Skadevärderingsregler

Omocom har rätt att avgöra reparationsmetod eller om den skadade egendomen ska repareras, ersättas med ny egendom eller ersättas kontant. Om Omocom godtagit att ersättning ska ske genom reparation, ska du ta kontakt med en reparatör du har förtroende för. Omocom har rätt att avgöra var egendomen ska inköpas eller repareras.

Begagnade och alternativa delar ska om så är möjligt användas. Du ska själv som ägare till egendomen efter vårt medgivande beordra reparation och godkänna eller reklamera utfört arbete. Försäkringsgivaren övertar äganderätten till all förlorad egendom som vi ersatt.


10.1 Avskrivningsmetod

Skada eller förlust på egendom enligt vad som framgår av punkt 4.1 värderas till kostnaden föråterställande utifrån egendomens dagsvärde. Med dagsvärde menas egendomens marknadsvärde vid viss tidpunkt.

Avskrivning begränsas alltid till högst 80 % av nyanskaffningsvärdet.


11. Preskriptionstid

Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten då skadan upptäcktes. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsbolaget inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.


12. Regressrätt

I och med att försäkringsgivaren har betalat ersättning för skada övertar försäkringsgivaren den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som gentemot den försäkrade är ersättningsskyldigmed anledning av skadan.


13. Tvist

Tvist om tolkning och tillämpning av detta försäkringsavtal ska prövas av svensk domstol medtillämpning av svensk lag.


14. Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är W.R. Berkley Insurance AG, Svensk filial, genom Omocom som är anknutenförsäkringsförmedlare.


15. Försäkringsavtalslagen

För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104).


16. Personuppgifter

Personuppgifter hanteras både av Omocom och av Berkley, i enlighet med den information ombehandling av personuppgifter som respektive företag lämnar på sin webbplats (se omocom.se, inrego.se och berkleyforsakring.se). Kontakta oss om du vill få informationen skickad till dig.


17. Om vi inte kommer överens

Omprövning av ditt ärende

Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende kan du alltid få beslutet omprövat antingen genom att kontakta Omocom för att reda ut ett eventuellt missförstånd, eller genom att skriva till klagomålsansvarig hos försäkringsgivaren (Berkley), genom att redogöra för ärendet och be om en omprövning. Omocom nås på telefonnr: 08 520 278 70, e-postadress: hello@omocom.se.


Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Om du fått ditt ärende omprövat och ändå inte är nöjd har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, som prövar klagomål från privatpersoner utan kostnad. ARN:s postadress är ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon nr: 08-508 860 00, webbsida: www.arn.se, e-postadress: arn@arn.se.


Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrås postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm, besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm, telefon nr: 0200-22 58 00, webbsida: konsumenternasforsakringsbyra.se, epost via webbformulär.


Allmän domstol

En försäkringstvist kan i de flesta fall även prövas av allmän domstol.


18. Ordlista - definitioner

Frivillig gruppförsäkring - en försäkring som den som tillhör en särskild grupp har rätt att ansluta sig till genom anmälan/ansökan.


Försäkringstagare - den som har ingått försäkringsavtal med försäkringsgivaren.


Försäkringsavtal - det avtal som gäller för varje försäkring och som omfattar ansökan omanslutning till försäkringen, de försäkringsvillkor som gäller vid varje tid, det senaste försäkringsbeskedet, försäkringsavtalslagen (2005:104) och svensk lag i övrigt.


Försäkringsbelopp - det belopp som försäkringstagaren har rätt till vid ett försäkringsfall.


Försäkringsbesked - det besked som utfärdas så snart en försäkring har meddelats eller ändrats och som innehåller information om försäkringens omfattning och giltighetstid, grundläggande rättigheter och skyldigheter i fråga om försäkringen samt viktiga begränsningar av försäkringsskyddet.


Försäkringsfall – den eller de händelser/skador som kan ge rätt till ersättning genomförsäkringen.


Försäkringsgivare – den som har ingått försäkringsavtal med försäkringstagaren och är skyldig att betala ut försäkringsersättning i enlighet med försäkringsavtalet, d.v.s. i detta fall W. R.Berkley Insurance AG, Svensk Filial, org.nr. 516410-2070 (”Berkley”).


Försäkringstid - den tid som försäkringen gäller och för vilken försäkringspremie har betalts.


Gruppföreträdare - den part som har ingått gruppavtalet med försäkringsgivaren, d.v.s. i detta fall Omocom.


Gruppavtal - det avtal mellan försäkringsgivaren och gruppföreträdaren som reglerar vilket försäkringsskydd som gruppmedlemmarna har möjlighet att ansöka om. Ett giltigt gruppavtal är en förutsättning för att det ska vara möjligt att ingå individuella försäkringsavtal enligt dessa försäkringsvillkor.


Gruppmedlem - den som tillhör en på förhand bestämbar grupp som har rätt att ansöka omförsäkring. I detta fall består gruppen av var och en som är kund till gruppföreträdaren, d.v.s. Omocom, under förutsättning att kunden är stadigvarande bosatt och folkbokförd i Sverige.


Försäkringen aktiveras vid betalning av försäkringspremien. För varje betald krona i premie går i snitt 40 öre till Omocom som sköter all teknisk integration på plattformen, utformning av försäkringen, kundservice och skadereglering. Resterande 60 öre går tillW.R. Berkley som är riskbärare.